Arbetarmuseum

Samlingarna och forskning


36472Werstas samlingar sträcker sig långt tillbaka i tiden och omfattar dels också perioden före krigen. Numera täcker museets dokumentationsansvar främst allt från arbetarnas och arbetslivets historia till olika socialhistoriska spörsmål. År 2012 genomfördes en sammanslagning med De dövas museum och år 2014 med Leninmuseet i Tammerfors. Sammanslagningen resulterade i en nationalsamling bestående av cirka 80 000 föremål och 360 000 fotografier om Finlands arbetararv. I museet finns också ett omfattande bibliotek och bland annat småtryck och arkivmaterial.

 

 

Arbetarmuseet Werstas samlar föremål och annat material som knyter an till finländskt arbetsliv och landets socialhistoria. I museets dokumentationsansvar ingår också sovjethistoria och teckenspråkets historia. Viktiga aspekter gällande arbetslivet är exempelvis frågor som berör fackföreningsrörelsen och arbetslöshet. Ur ett socialhistoriskt perspektiv ligger tyngdpunkten på bland annat arbetarrörelsen, kooperationstanken, diverse folkrörelser såsom miljörörelsen, men även minoriteter som köns- och sexualminoriteter. Dokumentationsansvaret utsträcker sig också till året 1918 som har en central roll.

 

Har du frågor gällande våra samlingar eller forskning, kontakta vår samlingschef Leena Ahonen, tel. +358 10 420 9264 eller leena.ahonen(at)tyovaenmuseo.fi